Процедура по определяне на изпълнител по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Проект BG051PO001-2.2.03-0239-C0001 - Осигуряване на безвъзмездна финансова помощ за организиран транспорт от и до работното място за заетите в "КУШ ГРУП ООД".

Процедура по определяне на изпълнител по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Процедура по определяне на изпълнител по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, за изпълнение на ПРОЕКТ BG051PO001-2.2.03-0239-C0001 - ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ОРГАНИЗИРАН ТРАНСПОРТ ОТ И ДО РАБОТНОТО МЯСТО ЗА ЗАЕТИТЕ В "КУШ ГРУП" ЕООД. ДОГОВОР ESF-2203-02-02015.